Subsidie voor zonne-energie

Subsidieregeling voor zonne-energie gaat van start: op=op

Gemeenten roepen inwoners op gebruik te maken van de rijkssubsidie op zonnepanelen. Vanaf half april start de overheid met subsidieverstrekking volgens het systeem "wie het eerst komt, het eerst maalt". Belangrijk is dat geïnteresseerden dan een offerte klaar hebben. De nieuwe subsidieregeling voor zonnepanelen (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE)) stelt particuliere woningbezitters in staat om te investeren in zonnepanelen.

 


Er is subsidie op komst voor zonne-energie. Minister van der Hoeven doet in Januari 2008 deze toezegging. Bezitters van zonnepanelen, zonnecollectoren krijgen een subsidie voor geproduceerde kilowatturen.
PER 1 JANUARI 2008 ook weer SUBSIDIE OP ZONNEBOILERS!
In de miljoenennota is opgenomen dat met ingang van 2008 weer subsidie op zonneboilers gegeven gaat worden. Dit maakt de aanschaf van een zonneboilersysteem aantrekkelijker!


Vanaf 1-1-2008 kent ministerie van VROM subsidie op zonneboilersystemen toe.


Subsidies en premies voor zonne-energie, zonneboilers en zonnepanelen.

In 2008 wordt zonne-energie sterk door de overheden gepromoot. De subsidies en premies moeten particulieren en bedrijven over de drempel tillen zonne-energie toe te passen.


Met een zonneboiler bespaart u ongeveer tot 60% aan warmwaterkosten.


Wat is een zonneboiler?
Een zonneboiler is een apparaat dat de energie in zonlicht omzet in warmte. Met deze warmte wordt water verwarmd.


De hoge olieprijs met pieken van meer dan 100 dollar per vat maakt zonne-energie tot een geloofwaardiger alternatief.


‘Subsidie zonnepanelen nét genoeg’

Amsterdam - Een set zonnepanelen met subsidie kan net worden terugverdiend binnen de levensduur. Bij een zonneboiler gaat dat sneller. Dit blijkt uit berekeningen van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Het kabinet maakte op Prinsjesdag subsidies bekend voor burgers die in zonne-energie investeren. Het betreft 16 tot 20 procent van de aankoopprijs. Er bestaan voorbeelden van zonnepanelen die langer meegaan dan 25 jaar. Een zonneboiler verdient zich in veertien jaar terug, aldus Milieu Centraal.


Wat is zonne-energie?

Zonne-energie is de energie die direct van de zon afkomt. Het is de belangrijkste energiebron op aarde. Door de energie van de zon kunnen planten, dieren en mensen leven. Zonne-energie kan in bruikbare vorm worden omgezet in warmte (zonneboilers) of elektriciteit (zonnecellen)


Wat is zonne-energie?

"Zonne-energie" is een verzamelnaam voor een aantal verschillende technieken om de energie in zonlicht om te zetten. Bij directe zonne-energie wordt de energie in het licht meteen omgezet in warmte of elektriciteit. We onderscheiden passieve zonne-energie (het zodanig ontwerpen van gebouwen dat optimaal gebruik wordt gemaakt van binnentredend zonlicht voor verwarming en verlichting), actieve (thermische) zonne-energie (zoals zonneboilers) en fotovoltaïsche zonne-energie of zonnestroom, waarmee zonlicht in één stap wordt omgezet in elektriciteit.
 

 

Mega-impuls aan energiebesparing in woningen en gebouwen
23 januari 2008
In 2020 is dertig procent energie bespaard in 2,4 miljoen bestaande woningen en andere gebouwen.
Dat spreken het kabinet en het bedrijfsleven vandaag af in het convenant ‘Meer met Minder’. Meer met
Minder is erop gericht gebouweigenaren en huurders zo eenvoudig mogelijk en zonder hogere
maandlasten energie te laten besparen. Dit jaar starten pilot-projecten voor tienduizend gebouwen.
Meer met Minder is tot stand gekomen op initiatief van Platform EnergieTransitie Gebouwde
Omgeving en de energie-, bouw- en installatiebranche.

De investering in energiebesparende maatregelen verdient zichzelf terug omdat de energierekening naar
beneden gaat. Toch nemen veel huizenbezitters en ondernemers nu niet de moeite om de maatregelen te
treffen. ‘Meer met Minder’ wil daar verandering in brengen door het makkelijk en aantrekkelijk te maken
energiebesparing in één keer grondig aan te pakken. Gebouweigenaren die meedoen met Meer met
Minder krijgen een pakket van voordeelmaatregelen. Bovendien krijgen ze maatwerkadvies en
persoonlijke ondersteuning. Er komt een landelijke voorlichtingscampagne.
Pilots
In januari 2008 word een start gemaakt met de eerste pilotprojecten. Het is de bedoeling dat het er dit jaar
meer dan twintig worden. In de pilotprojecten zal de Meer met Minder-aanpak worden getest bij ongeveer
tienduizend gebouwen. In het convenant is vastgelegd dat er tot en met 2011 ten minste
vijfhonderdduizend gebouwen energiezuinig zijn gemaakt. In 2010 is er een evaluatiemoment. Dan moet
Meer met Minder opgeschaald zijn naar twee- tot driehonderdduizend gebouwen per jaar.
Breed maatschappelijk draagvlak
De ministers Vogelaar (Wonen Wijken en Integratie), Cramer (Ruimte en Milieu) en Van der Hoeven
(EZ) tekenen vandaag het convenant, samen met EnergieNed, Bouwend Nederland, VME en UNETOVNI.
Andere organisaties die de Meer met Minder-aanpak ondersteunen en versterken, worden
opgeroepen zich aan te sluiten. De bedoeling is om een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak te
krijgen en zoveel mogelijk gebouwen energiezuinig te maken. Meer met Minder is het eerste
sectorakkoord van het werkprogramma ‘Nieuwe energie voor het klimaat’.
Persbericht Bron: senternovem.nl


Vóór 1 juli 2008 subsidie voor zonnepanelen
24-01-2008

Vóór 1 juli 2008 wordt een regeling van kracht waardoor eigenaren van zonnepanelen subsidie krijgen voor geproduceerde kilowatturen. Ook komt er een subsidie voor zonneboilers, warmtepompen en HR-ketels met warmtepompboiler.

Dit maakte minister Van der Hoeven van Economische Zaken bekend bij de ondertekening van het convenant 'Meer met Minder'. De subsidies zijn onderdeel van de Stimuleringsregeling voor Duurzame Energie (SDE).

In het convenant beloven de ministers Van der Hoeven, Cramer (Milieu) en Vogelaar (Wonen) bovendien dat verbeteringen aan woningen en andere gebouwen 'lastenneutraal' zullen zijn. De investering in energiebesparende maatregelen verdient zichzelf terug omdat de energierekening naar beneden gaat. Desondanks nemen veel huizenbezitters en ondernemers nu niet de moeite om maatregelen te treffen. 'Meer met Minder' moet daar verandering in brengen door het makkelijk en aantrekkelijk te maken energiebesparing in één keer grondig aan te pakken.

Geen zigzagbeleid
De bouwwereld, energie- en installatiebedrijven willen hun bijdrage leveren door af te spreken dat in 2020 zo'n 30 procent energie zal zijn bespaard in 2,4 miljoen bestaande woningen en andere gebouwen. Voor hen is een voorwaarde dat de overheid zich betrouwbaar toont en geen zigzagbeleid voert bij subsidies.

Op 1 januari 2008 is een begin gemaakt met energielabels voor gebouwen. De afspraken in het convenant 'Meer met Minder' borduren hierop voort. Tot en met 2011 moeten ten minste een half miljoen gebouwen energiezuinig zijn gemaakt. In 2010 wordt bezien in hoeverre de doelstelling gehaald wordt en of nadere afspraken nodig zijn.

Bron: ANP en ministerie van Economische Zaken


Subsidie op sparen energie

AMERSFOORT - Vóór 1 juli wordt een subsidieregeling van kracht voor het plaatsen van zonnepanelen die stroom opwekken in huizen en andere gebouwen. Dit staat in een akkoord dat bewindslieden vandaag sluiten met allerlei organisaties om energie te besparen in gebouwen.

Het kabinet belooft ook 'ernaar te streven' dat er op die datum een nieuwe regeling is voor warmtepompen en nieuwe verwarmingsketels. In het akkoord beloven de ministers Maria van der Hoeven (Economische Zaken), Jacqueline Cramer (Milieu) en Ella Vogelaar (Wonen) bovendien dat verbeteringen aan panden 'lastenneutraal' zullen zijn.
Bron: http://www.pzc.nl/internationaal/economie/2521532/Subsidie-op-sparen-energie.ece


Is zonne-energie in Nederland wel zinvol?

Ja; het verschil in jaarlijks beschikbare energie tussen de Sahara en het noorden van Scandinavië is niet meer dan een factor drie. Nederland krijgt ongeveer 1000 kWh/m2 per jaar aan zonlicht. Het verschil tussen zomer en winter bedraagt in Nederland een factor 7-10. Vanwege dat verschil is het belangrijk dat de energie kan worden opgeslagen of dat een tweede energiebron beschikbaar is die de verschillen kan opvangen. Er is wereldwijd 5000x meer zonne-energie beschikbaar dan we nodig hebben. Dit getal zegt echter nog niet zoveel, want we kunnen onze landen niet volleggen met zonne-energie installaties en bovendien is het rendement van de omzetting in bruikbare energie veel lager dan 100%. Niettemin is al door velen aannemelijk gemaakt dat zonne-energie een hoofdrol kan spelen in onze mondiale energievoorziening.


Ekozine, het E-zine over een duurzame samenleving

Subsidie groene stroom

Subsidie voor zonnepanelen

De subsidie op zonnepanelen voor particulieren komt waarschijnlijk terug.

Subsidie op zonnepanelen.

Is er nog subsidie op dubbel glas? Subsidie komt eraan.

Rotterdams Klimaat Festival, Wat vraagt ‘groene ontwikkeling’ van ons

Mijn daad voor het klimaat is…’ klimaatneutraal.biz

boerderijwinkels en hun producten www.boerderijwinkels.org

Auto's op aardgas, rijden op aardgas.

 

Deze domeinnaam is te koop  -  www.domeinnaamvoorjou.nl  -  info@domeinnaamvoorjou.nl